Riskienhallinta

Nordic ID Oyj:llä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Nordic ID Oyj:n suunnittelu- ja johtamisprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä.

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta ja ne raportoidaan toimitusjohtajan toimesta kootusti Nordic ID Oyj:n hallitukselle.

Nordic ID Oyj:n hallitus valvoo riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla ja käy vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä läpi konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta.

Taloudellista kehitystä seurataan johtoryhmässä ja hallituksessa kuukausittain. Muuten johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja toimitusjohtaja raportoi tarvittaessa riskeistä sekä riskien hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.