Yhtiökokous

Osakkeenomistajat osallistuvat Nordic ID Oyj:n valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta. Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle Nordic ID Oyj:n hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Nordic ID Oyj:n tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Nordic ID Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Nordic ID Oyj:n hallussa.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Nordic ID Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Osakkeenomistajien oikeudet

Jokaisella Nordic ID Oyj:n osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jokainen Nordic ID Oyj:n osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva vaatimus on esitettävä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Nordic ID Oyj ilmoittaa viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Nordic ID Oyj:n hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia.
Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Nordic ID Oyj:n internetsivuilla.