BRADY CORPORATIONIN OSTOTARJOUS NORDIC ID OYJ:N OSAKKEISTA

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista.

Ostotarjoukseen liittyvät dokumentit ja tiedotteet tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

 

MATERIAALIT

Brady Corporation Yhtiötiedote 15.4.2021
Translink Corporate Finance Fairness Opinion April 15.4.2021
Nordic ID Oyjn hallituksen lausunto 15.4.2021
Nordic ID OYJ Yhtiötiedote julkisesta_ostotarjouksesta 15.4.2021
Brady S.à. r.l. Tarjousasiakirja 15.4.2021
Brady Corporation_Ostotarjous_tiedote_FN_15.04.2021
Brady Corporation – Tarjousasiakirjan täydennys 23.4.2021_FI
Brady Corporation – Tarjousasiakirjan täydennys_tiedote_23.4.2021_FI
Brady Corporation – 20210518_Preliminary Result_FI

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Tämä on ote Brady S.à. r.l. Tarjousasiakirjasta 15.4.2021.

Ostotarjouksen voi hyväksyä osakkeenomistaja, joka on Tarjousaikana merkittynä Nordic ID:n osakasluetteloon, lukuun ottamatta Nordic ID:ta ja sen tytäryhtiöitä.

Ostotarjouksen hyväksyntä on annettava arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksynnän antavalla Nordic ID:n osakkeenomistajalla on oltava käteistili Suomessa tai ulkomailla toimivassa rahalaitoksessa (ks. myös kohdat ”– Ostotarjouksen toteuttaminen, maksu ja selvitys” ja ”Tärkeitä tietoja”). Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien sellaisten Osakkeiden osalta, jotka ovat osakkeenomistajan hyväksymislomakkeessa mainitulla arvo-osuustilillä sinä hetkenä, jolloin hyväksymiseen liittyvä Osakkeita koskeva liiketoimi toteutetaan. Tarjousaikana annettu hyväksyminen on voimassa myös mahdollisen jatketun Tarjousajan loppuun asti.

Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) ylläpitämään Nordic ID:n osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Niiden Nordic ID:n osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilinhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilinhoitajaansa.

Nordic ID:n osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksyntänsä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Ostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tällaisille Nordic ID:n osakkeenomistajille.

Nordic ID:n osakkeenomistaja, joka on rekisteröitynä Osakkeiden omistajana Nordic ID:n osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajalle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan puitteissa. Mikäli kyseinen tilinhoitaja ei vastaanota hyväksymislomakkeita, tällainen osakkeenomistaja voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa hyväksyäkseen Ostotarjouksen. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu Tarjousaika) kuluessa, kuitenkin aina tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli Tarjouksentekijä on aloittanut Jälkikäteisen Tarjousajan, hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Jälkikäteisen Tarjousajan kuluessa, kuitenkin tilinhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilinhoitaja voi pyytää Nordic ID:n osakkeenomistajaa toimittamaan hyväksymislomakkeen ennen Tarjousajan tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä.

Pantattujen tai siirtorajoitettujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan tai siirtorajoituksen edunsaajan suostumusta. Tällaisen suostumuksenhankkiminen on kyseisen Osakkeenomistajan vastuulla. Suostumus on toimitettava kirjallisena tilinhoitajalle.

Nordic ID:n osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta silloin, kun asianomainen tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä myös sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa samalla arvo-osuustilillä olevista osakkeenomistajan omistamista Osakkeista.  Nordic ID:n osakkeenomistajat, jotka ovat pätevästi hyväksyneet Ostotarjouksen, eivät saa myydä Osakkeitaan tai muutoin määrätä Osakkeistaan, joiden osalta hyväksyntä on annettu. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa kirjaamaan arvo-osuustililleen Osakkeiden luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Osakkeita koskevan hyväksymislomakkeen. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat tilinhoitajansa tekemään muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan toteutuskauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskaupan tai sen selvityksen yhteydessä luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan ja Osakkeenomistajille maksetaan käteisvastike. Jos Ostotarjousta ei toteuteta tai osakkeenomistaja peruuttaa pätevästi hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (ks. kohta ”– Peruuttamisoikeus” jäljempänä), Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu tai Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajia pyydetään tutustumaan Brady S.à. r.l. Tarjousasiakirjaan 15.4.2021, josta löytyvät tarkemmat tiedot tarjouksesta.

HUOMIO

Pääsyä tämän verkkosivuston tietoihin ja asiakirjoihin on rajoitettu sääntelystä johtuen. Pyydämme teitä perehtymään seuraaviin tietoihin ja tekemään seuraavan vahvistuksen joka kerta, kun tarkastelette näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU EIKÄ SE OLE SAATAVILLA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivustolle tule siirtyä, eikä verkkosivustolla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa se olisi lain vastaista tai edellyttäisi rekisteröintitoimenpiteitä. Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettuja saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien henkilöiden, jotka asuvat Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin tai Etelä-Afrikan ulkopuolella ja haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, etteivät heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Brady S.à.r.l. (”Brady” tai ”Tarjouksentekijä”) eikä Nordic ID Oyj (”Nordic ID”) ota vastuuta siitä, jos joku henkilö rikkoo soveltuvia lakeja tai säännöksiä.

Tarjouksentekijä on laatinut tarjousasiakirjan ja vastaa siitä kuten tarjousasiakirjassa on esitetty.

Vahvistus painamalla alla olevaa linkkiä vahvistatte, että olette lukenut ja ymmärtänyt edellä olevat rajoitukset ja suostutte noudattamaan niitä ja vahvistatte, ettette asu tai oleskele tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai verkkosivustolle siirtyminen on lainvastaista.

Hyväksyn

 

Hylkään