Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2021

 

Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”, ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.5.2021 klo 14:00 alkaen osoitteessa Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön hallitus on nimennyt Nordic ID:n talousjohtajan Henri Ojasen käytettäväksi osakkeenomistajien asiamiehenä kokouksessa. Tätä tarkoitusta varten Nordic ID:n internet-sivuilla osoitteessa: www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2021 on 15.4.2021 lähtien saatavilla valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseen.

 

Yhtiökokouksen materiaalit

Liite 1. Nordic ID Oyj Yhtiökokouskutsu 2021

Liite 2. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 2021

Liite 3. Nordic ID Oyj Tilinpäätös, Toimintakertomus ja Tilintarkastuskertomus 2020

Liite 4. Nordic ID Yhtiötiedote – Yhtiökokouksen 2021 päätökset

Nordic ID Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 06 05 2021 & Liitteet

 

ilmoittautuminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan ainoastaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa yhtiön talousjohtaja Henri Ojasen asiamiehekseen yhtiökokoukseen. Valmis valtakirjapohja, äänestysohjeet ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla alempana.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ja valtuuttaa asiamiehensä viimeistään 26.4.2021 klo 15.00. Valtakirja on oltava perillä 3.5.2021 klo 15.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 15.4.2021 – 26.4.2021 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

 • sähköpostitse: shareholders@nordicid.com
 • kirjeitse: Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo 3.5.2021 klo 15:00 mennessä.

Osakkeenomistajien Nordic ID Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Nordic ID Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.4.2021, klo 15.00.

Osallistumisoikeus: merkittynä osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä): 26.4.2021.

MUUT OHJEET

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen shareholders@nordicid.com viimeistään 21.4.2021, klo 15:00 mennessä. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2021 viimeistään 23.4.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.4.2021 klo 10:00 asti sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä tällä sivulla viimeistään 28.4.2021.

VALTAKIRJA

Alla valtakirja ja äänestysohjeet.

VALTAKIRJA Nordic ID Oyj_AGM 2021

Nordic ID Oyj:lle osoitetut täytetyt ja allekirjoitetut valtakirjat toimitetaan kuva- tai pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com tai postitse osoitteeseen: Nordic ID, Henri Ojanen, Joensuunkatu 7, 20400 Salo. Yhteisömuotoisten osakkeenomistajien tulee toimittaa valtakirja ja äänestysohjeen yhteydessä selvitys valtakirjan allekirjoittaneen henkilön oikeudesta edustaa yhteisöä (esimerkiksi hallituksen päätös tai kaupparekisteriote).

Valtakirjat toimitetaan 3.5.2021 klo 15.00 mennessä.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.5.2020 Salossa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama ja Veijo Komulainen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nordic ID:n hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Niklas Oikia.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.5.2021.

hallituksen ehdottamIEN hallitusjäsenten esittely

 

Jorma Lalla

(Tietoliikenneinsinööri)

Nordic ID:n perustaja, Hallituksen nykyinen puheenjohtaja

 • Laaja kokemus kansainvälisestä myynnistä sekä liiketoiminnan ja strategian kehityksestä informaatio- ja  viestintätoimialoilta.
 • Hän perusti Nordic ID:n toimien 30 vuotta yhtiön toimitusjohtajana kehittäen sitä johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi toimialallaan. Tätä ennen Jorma työskenteli Nokialla ja oli mm. kehittämässä Mobira Talkmania.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksessa 1986 –
 • Osakeomistus 764,756 osaketta.

 

Leevi Parsama

(Media-alan ja johtamisen koulutus)
 • Leevi on digitaalisen kaupan asiantuntija yli 300 suomalaisen yrityksen muodostamassa Experience Commerce- ohjelmassa.
 • Hän on laatinut digitaalisen liiketoiminnan strategioita tunnetuille kaupan alan yrityksille, sparraannut johtoryhmiä ja hallituksia sekä johtanut menestyksekkäästi globaalia verkkokauppaa.
 • Leevillä on alkujaan vahva media-alan tausta. Hänellä on kokemusta johtotehtävistä digitaalisessa markkinoinnissa sekä teknologiayrityksissä.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2014 –
 • Osakeomistus 5.300 osaketta.

 

Veijo Komulainen

(DI)

 • Veijo on tehnyt kansainvälistä uraa asiakasrajapinnan eri johtotehtävissä, mm neljän yrityksen toimitusjohtajana sekä KONEen globaalina asiakkuusjohtajana ja Fortumin liiketoimintajohtajana.
 • Veijolla on vankka kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja varsinkin myynnin menestyksekkäästä kehittämisestä.
 • Veijo toimii kaupallisena neuvoksena Suomen New Yorkin konsulaatissa, päätehtävänään tukea kasvuyrityksiä liiketoiminnan kansainvälistymisessä.
 • Nordic ID Oyj:n hallituksen jäsen 2019 –
 • Osakeomistus 2.000 osaketta.