Ylimääräinen yhtiökokous 29.6.2021

Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID”, ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.6.2021 klo 14:00 alkaen osoitteessa Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, Salo.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus on nimennyt Nordic ID:n talousjohtajan Henri Ojasen käytettäväksi osakkeenomistajien asiamiehenä kokouksessa. Tätä tarkoitusta varten Nordic ID:n internet-sivuilla osoitteessa: https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-6-2021/ on 8.6.2021 lähtien saatavilla valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemiseen.

YHTIÖKOKOUKSEN MATERIAALIT

Liite 1. Nordic ID Oyj Yhtiökokouskutsu 29.6.2021
Liite 2. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 29.6.2021
Liite 3. Nordic ID Yhtiötiedote – Ylimääräisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELLYT MATERIAALIT

Liite 1 Nordic ID Oyj EGM Ääniluettelo 29 6 2021
Liite 2 Nordic-ID-Oyj-Yhtiokokouskutsu-29.6.2021
Liite 3 Brady SARLin-ehdotukset-yhtiokokoukselle-29.6.2021
Liite 4 Nordic ID Oyj ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 29 06 2021 allekirjoitettu

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.6.2021 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • sähköpostitse: shareholders@nordicid.com
  • kirjeitse: Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nordic ID Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajien Nordic ID Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Nordic ID Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeen omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.6.2021 klo 15.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Kuten kutsun alussa on todettu, osakkeenomistajat eivät voi osallistua henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen paikan päällä ja he voivat sen sijaan valtuuttaa yhtiön talousjohtajan Henri Ojasen asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Valmis valtakirjapohja ja tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-6-2021/. Valtakirjat äänestysohjeineen toimitetaan yhtiölle 23.6.2021 klo 15.00 mennessä.

VALTAKIRJA Nordic ID Oyj_EGM kesäkuu 2021
Proxy template Nordic ID Oyj_EGM June 2021

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nordic ID Oyj, Henri Ojanen, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo 23.6.2021 klo 15:00 mennessä.

Yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä on mahdollista noudattaa.

Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen shareholders@nordicid.com viimeistään 11.6.2021 klo 15.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.6.2021 vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-6-2021/ viimeistään 15.6.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen shareholders@nordicid.com 21.6.2021 klo 15.00 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/ylimaarainen-yhtiokokous-29-6-2021/. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Muut ohjeet

Yhtiön tarjoama valtakirjaedustaja Henri Ojanen tekee yhtiökokouksessa ehdotukset kokouksen puheenjohtajasta ja kokouksen toimihenkilöistä. Yhtiökokouksessa läsnä olevat asiamiehet valitsevat kokousvirkailijat ja vahvistavat ääniluettelon.

Nordic ID Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 2.532.056 osaketta ja ääntä.

 

HALLITUKSEN EHDOTTAMIEN HALLITUSJÄSENTEN ESITTELY

MICHAEL NAUMAN

Michael Nauman, BSc Management, on syntynyt 1962. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Michael Nauman on toiminut Brady Corporation -yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana elokuusta 2014 lähtien. Ennen siirtymistään Bradylle Nauman toimi Molex Incorporated -yhtiön eri johtotehtävissä autoteollisuuden, tietoliikenteen, teollisuuden, lääketieteen, sotilas-/ilmailu- sekä mobiilialalla ja myös globaalien integroitujen tuotteiden toimialajohtajana.

AARON J. PEARCE

Aaron J. Pearce, BSc Business Administration, on syntynyt 1970. Hän on Yhdysvaltain kansalainen. Aaron Pearce toimii Brady Corporation -yhtiön talousjohtajana ja rahastonhoitajana ja on myös toiminut Bradyn sisäisen tarkastuksen johtajana ja muissa johtotehtävissä konsernin sisällä yli 15 vuoden aikana.

BRETT WILMS

Brett Wilms, Bachelor of Engineering, on syntynyt 1974. Hän on Belgian kansalainen. Brett Wilms on toiminut Bradyn IDS EMEA:n toimitusjohtajana vuodesta 2018. Ennen Bradylle siirtymistään hän työskenteli viisi vuotta AUTAJON Groupissa toimitusjohtajana AUTAJON Beneluxissa.

JUUSO LEHMUSKOSKI

Juuso Lehmuskoski, KTM, on syntynyt 1982. Hän on Suomen kansalainen ja on toiminut viimeisimpänä Nordic ID Oyj:n toimitusjohtajana sekä yhtiön Palvelut- ja ratkaisut-liiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.