NORDIC ID OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2020

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti JATKoi kasvUAAN, LAITEmyynti jäi tavoitteista

Tämä tiedote on tiivistelmä Nordic ID Oyj:n 1.1.-30.6.2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki puolivuosikatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2020

 • Liikevaihto 3,90 (4,64) miljoonaa euroa, laskua -16,0 %
 • PaaS-liikevaihto 0,21 (0,13) miljoonaa euroa, kasvua 65,8 %
 • PaaS-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 5,3 (2,7) %
 • Käyttökate -0,17 (-0,24) miljoonaa euroa, -4,3 (-5,2) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto -0,57 (-0,53) miljoonaa euroa, -14,5 (-11,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,31 (-0,26) euroa
 • Omavaraisuusaste 14,1 (23,7) %
 • PaaS-asiakkaita 8 (3)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2020-
30.6.2020
1.1.2019-
30.6.2019
1.1.2019-
31.12.2019
(Tilintarkastamaton) 6kk 6kk 12kk
Liikevaihto, t€ 3 902 4 644 9 234
Käyttökate (EBITDA), t€ -168 -243 -209
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -4,3 % -5,2 % 2,3 %
Liikevoitto, t€ -565 -532 -879
Liikevoitto, % liikevaihdosta -14,5 % -11,5 % -9,5 %
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), t€ -168 -243 -209
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta -4,3 % -5,2 % 2,3 %
Oman pääoman tuotto, % -48,9 % -33,8 % -65,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -17,1 % -17,6 % -32,1 %
Omavaraisuusaste, % 14,1 % 23,7 % 18,9 %
Nettovelkaantumisaste, % 318,1 % 133,6 % 228,5 %
Osakekohtainen tulos, €* -0,31 -0,26 -0,45
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €* -0,30 -0,26 -0,45
Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 2 955 3 958 7 475
Liikevaihto, palveluratkaisuliiketoiminta, t€ 947 686 1 759
PaaS – liikevaihto, t€ 207 125 397
*Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Toimitusjohtajan katsaus

Tilikauden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehityksessä heijastuu koronaviruspandemian heikentämä liiketoimintaympäristö. Ratkaisupalveluliiketoiminnassa liikevaihto kasvoi 38,1 % vertailujaksoon (1-6/2019) nähden. Laitemyynnissä markkinatilanne on ollut vaikea, ja laskua vertailujaksoon on 25,3 %. Kokonaisuudessaan liikevaihto laski 16,0 %.

Tuloksessamme näkyy, että keväällä arvioimaamme liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit ovat realisoituneet. Asiakkaiden kyky ja halu investoida ovat pysyneet alhaisena, jonka seurauksena olemme jääneet tavoitteistamme. Olemme kuitenkin aktiivisesti sopeuttaneet toimintaamme vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta sekä kuluja karsimalla, että ottamalla käyttöön uusia työkaluja ratkaisupalvelujen asiakastoimitusten rahoittamiseksi. Keväällä lomautimme lähes koko henkilökuntaamme osa- tai kokoaikaisesti enintään 90 päiväksi ja karsimme operatiivisia kulujamme. Toisen vuosineljänneksen aikana otimme käyttöön uudenlaisen rahoitusmallin asiakastoimitusten rahoittamiseksi, jolla oli positiivinen vaikutus vuosineljänneksen tulokseen. Markkinatilanne ja näkymät vaikuttivat myös päätökseemme alentaa pitkän aikavälin tulosohjeistustamme. Nordic ID:n tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA).

Kesäkuun alussa saavutimme yhden keskeisistä liiketoiminnallisista tavoitteistamme. Kehittämäämme Nordic ID S/MART -konseptiin perustuva Nesteen täysin automatisoitu Easy Deli – itsepalvelukauppa lanseerattiin 3.6. Suomessa on nyt kolme Easy Deli kauppaa, ja seuraavat Neste avaa syksyn kuluessa Latviaan. Miehittämättömän kaupan ratkaisu on herättänyt kiinnostusta markkinoilla ja uskomme tämäntyyppisten itsepalveluratkaisujen yleistyvän jatkossa.

Perinteisten asiakastoimialojemme, kuten vaateteollisuuden ja matkailun heikentyneet näkymät nopeuttivat liiketoiminnan laajentamista uusille aloille. Panostimme uusien asiakassuhteiden rakentamiseen teollisessa segmentissä sekä laite- että ratkaisupalvelujen osalta. Kesäkuussa markkinoille tuomamme uusi käsilukija Nordic ID HH85 on kehitetty juuri teollisuuden tarpeisiin. Yhtiön strategian toteutumisen kannalta ensimmäisen vuosipuoliskon ratkaisupalvelujen liikevaihdon kasvu vaikeassa ja haastavassa liiketoimintaympäristössä on positiivinen signaali. Ratkaisupalvelujen yleisen kysynnän kasvu markkinoilla auttaa yhtiötä luomaan uusia asiakkuuksia ja käyttökohteita teknologialle.

Pilvialustamme Nordic ID Radean kehityksessä painopiste on siirtynyt tuotteistuksesta ja toiminnallisuuksien kehittämisestä asiakastoimituksiin. Viimeisin laiteuutuutemme Nordic ID HH85 saattaa päätökseen laiteportfolion uudistuksen ja auttaa meitä entistä paremmin vastaamaan eri alojen asiakkaiden tarpeisiin. Investoinnit painottuvat jatkossa myynnin kasvua ja uusasiakashankintaa tukeviin aktiviteetteihin, samalla kun  tarve investoida laitekehitykseen pienenee.

Toteutimme kesäkuussa suunnatun osakeannin, jossa keräsimme noin 588 000 euroa. Vuoden ensimmäistä puoliskoa varjostivat maailmanlaajuiseksi levinneen koronaviruspandemian lisäksi kariutuneet rahoitusneuvottelut.

Heinäkuussa, katsauskauden jälkeen, saatoimme päätökseen asiakasrahoitusneuvottelut. Ratkaisupalveluliiketoiminnan sopimusten luonne rasittaa alkuvaiheessa yhtiön kassavirtaa ja siksi yhtiölle on ollut tärkeätä löytää oikeanlaiset rahoitusmekanismit tukemaan kasvua. Onnistuneet asiakasrahoitusneuvottelut, joista tiedotimme 22.7, ja suunnattu osakeantiparansivat yhtiön kassatilannetta.

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja

 

Liikevaihto

Tammi-kesäkuu

Katsauskauden liikevaihto oli 3,90 (4,64) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 75,7 % muodostuu laitemyynnistä ja 24,3 % ratkaisupalveluliiketoiminnasta. Edellisen vuosipuoliskon myynti oli 4,59 miljoonaa euroa ja siihen verrattuna myynti laski 16,0 %.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liikevaihtoon suhteutettu myyntikate oli 61,9 (59,6) %. Katsauskauden tulokseen sisältyy isompi ratkaisupalveluliiketoiminnan kauppa, jonka vaikutus myyntikatteeseen on 0,25 miljoonaa euroa. Kauppa toteutettiin uudella leasing-rahoitusjärjestelyllä. Katsauskauden tulosta rasittaa 0,15 miljoonan varaston alaskirjaus, joka aiheutui toiminnanohjausjärjestelmässä korjatusta varastokirjanpidon virheestä.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1,64 (1,98) miljoonaa euroa ollen 41,9 (42,5) % liikevaihdosta.

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 0,96 (1,04) miljoonaa euroa, joka oli 24,5 (22,3) % liikevaihdosta.

Käyttökate (EBITDA) oli -0,17 (-0,24) miljoonaa euroa eli -4,3 (-5,2) % liikevaihdosta.

Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2020 oli -0,57 (-0,53) miljoonaa euroa ja kauden tulos -0,65 (-0,55) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,31 (-0,26) euroa.

Tase, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 5,63 (5,89) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 0,79 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 14,1 (23,7) %.

Tammi-kesäkuussa 2020 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -0,38 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa yhteensä 1,33 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista lainaa 1,35 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 0,22 miljoonaa euroa.

Nordic ID Oyj:n merkittävin investointikohde on tuotekehitys, jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 0,13 miljoonaa euroa sekä suhteutettuna liikevaihtoon 3,3 prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita aineettomia oikeuksia noin 0,27 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 0,40 miljoonaa euroa.

Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla ratkaisupalvelukehityksen painopiste oli asiakashankkeiden kehityksessä. Kesäkuun alussa laiteportfolio täydentyi uuden sukupolven kannettavalla viivakoodi-/ RFID laitteella, Nordic ID HH85 käsilukijalla.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä investoinnit olivat 0,17 miljoonaa euroa, eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä väheni viime tilikauden loppuun verrattuna kahdella (2) henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 45 (47).

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juuso Lehmuskoski (toimitusjohtaja),

Markus Anttila (operatiivinen johtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja),

Freja Harkke (markkinointi- ja viestintäjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Nordic ID Oyj:n osakemäärä oli katsauskauden alussa 2.177.759 kappaletta. Nordic ID Oyj:n 2019A-optio-oikeuksilla merkityistä osakkeista yhteensä 57.500 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin katsauskauden aikana. 11.6. toteutetussa suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 286.297 yhtiön uutta osaketta. Nordic ID Oyj:n osakemäärä on katsauskauden lopussa 2.521.556 kappaletta ja 2.131.364 kappaletta puolivuotiskaudella keskimäärin. Vertailukauden lopussa osakemäärä oli 2.160.759 kappaletta.

Kokonaan maksettu osakepääoma on 91 345,50 euroa. Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä oli 30.06.2020 yhteensä 1042 osakkeenomistajaa. Katsauskauden päättyessä Nordic ID Oyj:n hallussa oli 71.921 kappaletta yhtiön omaa osaketta. Hallituksen valtuutukset on kuvattu kohdassa ”Varsinainen yhtiökokous”.

Tammi-kesäkuun MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

27.5. pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama, Juha Tiittanen, Mammu Kaario, Veijo Komulainen ja Anna Toppari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Lallan. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Kimmo Antonen jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 447.051 uutta tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, mikä vastaa noin 20 % yhtiön tämänhetkisestä osakekannasta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 11.6. suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin yhteensä 286.297 yhtiön uutta osaketta.

Muutokset johtoryhmässä

Toimitusjohtaja Juha Reima ilmoitti eroavansa tehtävästään 15.4. Reima jätti yhtiön 15.7. Yhtiön hallitus nimitti 16.4. alkaen Nordic ID Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi Ratkaisut ja palvelut – liiketoimintayksikön johtajan ja johtoryhmän jäsenen Juuso Lehmuskosken.

Laiteliiketoiminnan johtaja Mikael Strann siirtyi 2.3. uusiin tehtäviin talon ulkopuolelle. Uutena operatiivisena johtajana aloitti Markus Anttila maaliskuun alusta lähtien. Anttila vastaa myös taloushallinnon johtamisesta, jonka seurauksena talousjohtaja Henri Ojanen jäi pois johtoryhmätyöskentelystä kevään aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut

Yhteistoimintaneuvotteluiden päättymisestä yhtiö tiedotti 3.4. Koronaviruspandemian merkittävien markkinavaikutusten seurauksena suurin osa Suomen henkilöstöstä lomautettiin osa- tai kokoaikaisesti enintään 90 päiväksi. Lomautukset päättyivät 11.7.2020.

Hyväksytty neuvonantaja

Yhtiö tiedotti 26.3., että Nordic ID Oyj:n uusi hyväksytty neuvonantaja 1.4.2020 alkaen on Translink Corporate Finance Oy. Aikaisemmin Aalto Capital Partners Oy toimi yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana.

Rahoitusneuvottelut

Yhtiö tiedotti 8.4., että sen neuvottelut noin 0,50 miljoonan euron ulkoisesta lainarahoituksesta käyttöpääoman vahvistamiseksi ovat kariutuneet rahoituslaitoksen kanssa. Tämä heikensi merkittävästi yhtiön likviditeettiä lyhyellä aikavälillä. Yhtiö kartoitti muita rahoitusvaihtoehtoja ja jatkoi rahoitusneuvotteluja muiden tahojen kanssa tavoitteenaan saattaa rahoitusneuvottelut päätökseen kevään aikana. Katso Kauden jälkeiset tapahtumat.

Tulosohjeistus

Yhtiö tiedotti 29.5. alentavansa pitkän aikavälin tulosohjeistuksensa. Yhtiön tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA). Tilikauden 2019 tilinpäätöstiedotteessaan yhtiö kertoi liikevaihdon kasvutavoitteeksi seuraavan viiden (5) vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa sekä 40 miljonaa ylittävän liikevaihdon vuonna 2023.

Suunnattu osakeanti

Yhtiö tiedotti 11.6. käynnistävänsä suunnatun osakeannin valikoiduille merkitsijöille. Antiosakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli EUR 2,05, joka merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Suunnatussa osakeannissa merkittiin yhteensä 286.297 uutta osaketta. Osakeannissa yhtiö keräsi 587 500 euron bruttovarat.  Kaupankäynti yhtiön uusilla osakkeilla alkoi 22.6.2020.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta. Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin riskitekijöihin:

 • Talouskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppapoliittinen epävarmuus.
 • Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien asiakkaiden menettäminen ja/tai niiden taloudelliset vaikeudet.
 • Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmistajastaan.
 • Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja henkilöstöhallinto.
 • Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset toimitusketjuun ja myyntiin.
 • Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Yhtiö tiedotti 29.5. alentavansa pitkän aikavälin tulosohjeistuksensa. Yhtiön tavoitteena vuonna 2023 on 25 miljoonan euron liikevaihto ja 15 % käyttökate (EBITDA). Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kannattavan kasvun varmistaminen strategiakaudella. Kuluvan tilikauden osalta yhtiö ennustaa liikevaihdon jäävän 2019 tilikauden tasolle. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta kuluvasta tai tulevasta tilikaudesta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Nordic ID Oyj tiedotti 22.7. saattaneensa päätökseen rahoitusneuvottelut asiakasrahoituksen järjestämiseksi. Rahoitusjärjestelyn tavoitteena on parantaa yhtiön likviditeettiä ja pienentää liiketaloudellista riskiä.

Lisäksi pankkirahoitusneuvotteluiden yhteydessä yhtiö sitoutui tekemään 0,30 miljoonan euron lyhennyksen tililimiittiin, joka tapahtui kolmannen vuosineljänneksen alussa.

Yhtiö tiedotti 12.8. 330 tuhannen euron alaskirjauksesta. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen validoinnin yhteydessä heinäkuussa 2020 yhtiö havaitsi tuotantotilausten kirjausta koskevan järjestelmävirheen. Virheelliset kirjaukset kohdistuvat ajalle 1.4.2019 – 30.4.2020. Korjaus aiheutti yhteensä noin 330 tuhannen euron alaskirjaukset; 185 tuhatta euroa kirjattiin edellisten tilikausien voittovarojen oikaisuksi ja 145 tuhatta euroa kesäkuun 2020 tulokseen. Alaskirjaus ei vaikuttanut kassavirtaan, mutta selittää osaltaan omavaraisuusasteen laskua.

taloudellinen tiedottaminen

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan arviolta 23.10.2020.

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan arviolta 15.3.2021.

 

21.8.2020

Hallitus

Nordic ID Oyj

 

 

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

 

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö (NORDID) on listattu Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla. www.nordicid.fi

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

 

Nordic ID puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää