NORDIC ID OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2021

TAMMI-KESÄKUUN LIIKEVAIHTO OLI 3,2 MILJOONAA EUROA

Tämä tiedote on tiivistelmä Nordic ID Oyj:n 1.1.-30.6.2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki puolivuosikatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 3,178 (3,902) miljoonaa euroa, -18,6%
 • Käyttökate -0,298 (-0,168) miljoonaa euroa, osuus liikevaihdosta -9,4 (-4,3) %
 • Liikevoitto -0,746 (-0,565) miljoonaa euroa, -23,5 (-14,5) % liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos -0,34 (-0,31) euroa
 • Omavaraisuusaste -9,7 (14,1) %
 • PaaS-asiakkaita 12 (8)

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2021-
30.6.2021
1.1.2020-
30.6.2020
1.1.2020-
31.12.2020
(Tilintarkastamaton) 6kk 6kk 12kk
Liikevaihto, t€ 3 178 3 902 6 734
Käyttökate (EBITDA), t€ -298 -168 -287
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -9,4 % -4,3 % -4,3 %
Liikevoitto, t€ -746 -565 -1 108
Liikevoitto, % liikevaihdosta -23,5 % -14,5 % -16,4 %
Oman pääoman tuotto, %* N/A % -48,9 % -235,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -20,1 % -17,1 % -53,2 %
Omavaraisuusaste, % -9,7 % 14,1 % 3,0 %
Nettovelkaantumisaste, % N/A 318,1 % 1596,6 %
Osakekohtainen tulos, €** -0,34 -0,31 -0,56
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €** -0,34 -0,30 -0,56
Liikevaihto, laiteliiketoiminta, t€ 2 648 2 955 5 195
Liikevaihto, palveluratkaisuliiketoiminta, t€ 530 947 1 540
PaaS – liikevaihto, t€ 191 207 487
*Konsernin oma pääoma on negatiivinen
**Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä

Toimitusjohtajan katsaus

Tilikauden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,178 miljoonaa euroa (3,902) ja liikevoitto päätyi -0,746 miljoonaa euroa (-0,565) tappiolle. Katsauskaudella laiteliiketoiminta laski 10,4 % vuoden 2020 vertailukauteen nähden. Palveluliiketoiminnan liikevaihto laski 44,0 % vertailukauteen nähden.

Koronaviruspandemian vaikutus yhtiön kysyntään on edelleen nähtävissä. Syksyllä 2020 alkanut elektroniikkakomponenttien saatavuuden haasteet pahenivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, joka osaltaan heikensi yhtiön kykyä toimittaa laitteita ja ratkaisuja asiakkailleen.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiö julkaisi kaksi merkittävää asiakastoimitusta. Näiden toimitukset ovat jo alkaneet, mutta niiden toimitusaikatauluun ovat vaikuttaneet heikentävästi komponenttien saatavuuden haasteet.

15.4. Nordic ID tiedotti Brady S.a.r.l. tekemästä julkisesta ostotarjouksesta koko yhtiön osakekannan hankkimiseksi. Ostotarjouksen yhtenä ehtona oli, että Brady S.a.r.l. saa hallintaansa vähintään 90% yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. 19.5. Brady S.a.r.l. ja Nordic ID tiedottivat, että ostotarjouksen on hyväksyneet osakkaat edustavat 92,91% kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Näin ollen Brady S.a.r.l ilmoitti toteuttavansa ostotarjouksen. Katsauskauden päättyessä Brady S.a.r.l. on lunastanut ostotarjouksen hyväksyneet osakkeet ja käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkaiden lunastusmenettelyn. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet merkittävien kertaluonteisten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ostoihin.

29.6. Nordic ID järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa pääomistajan esittämät edustajat valittiin yhtiön hallitukseen.

Brady S.a.r.l. omistajuusjärjestelyt ovat mahdollistaneet yhtiön talouden ja kassatilanteen tervehdyttämisen. Pääomistaja Brady S.a.r.l. on myöntänyt yhtiölle 6,00 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Yhteensä korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 6,08 (2,68) miljoonaa euroa ja kassavarat 2,09 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 2,24 miljoonaa euroa.

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja

 

Liikevaihto

Tammi-kesäkuu

Katsauskauden liikevaihto oli 3,178 (3,902) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 83,3 % muodostuu laitemyynnistä ja 16,7 % ratkaisupalveluliiketoiminnasta.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liikevaihtoon suhteutettu myyntikate oli 60,2 (61,9) %. Katsauskauden muihin liiketoiminnan tuottoihin sisältyy kustannustukea, jonka vaikutus on yhteensä 0,209 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1,620 (-1,635) miljoonaa euroa ollen 51,0 (41,9) % liikevaihdosta.

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 0,801 (-0,955) miljoonaa euroa, joka oli 25,2 (24,5) % liikevaihdosta.

Käyttökate (EBITDA) oli -0,298 (-0,168) miljoonaa euroa eli -9,4 (-4,3) % liikevaihdosta.

Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2021 oli -0,746 (-0,565) miljoonaa euroa ja kauden tulos -0,840 (-0,645) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,34 euroa.

TASE, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 6,778 (5,629) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli -0,652 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli -9,7 (14,1) %. Emoyhtiön oma pääoma pysyi positiivisena ollen 0,143 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2021 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -1,531 miljoonaa euroa. Nordic ID Oyj:llä on pitkäaikaista konsernilainaa yhteensä 6,00 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista lainaa 0,08 miljoonaa euroa. Yhtiö on lyhentänyt katsauskauden aikana lainoja 2,241 miljoonaa euroa.

Nordic ID Oyj:n merkittävin investointikohde on tuotekehitys, jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 0,111 miljoonaa euroa sekä suhteutettuna liikevaihtoon 3,5 prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita aineettomia oikeuksia noin 0,108 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 0,219 miljoonaa euroa.

Nordic ID Oyj:llä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Katsauskauden tuotekehitystoiminta kohdistui uuden sukupolven lukijalaitteisiin ja ohjelmistoalusta RADEAN jatkokehittämiselle. Koronapandemian jatkuessa ohjelmistoalustaa jatkokehitettiin palvelemaan paremmin teollisia asiakkaita ja omaisuudenhallinnan ratkaisuja. Ennen vuotta 2020 toimitukset, jotka pohjautuivat RADEA ohjelmistoalustalle, olivat pääasiassa kaupan alan yrityksiä. Jatkokehitys mahdollistaa aiempaa laajempien asiakaskohderyhmien palvelemisen. Vuonna 2021 jatkui tuotekehitystyö kiinteiden lukijoiden tuoteperheen osalta, joka tähtää tuoteportfolion kilpailukyvyn parantamiseen.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä investoinnit olivat 0,152 miljoonaa euroa, eli 4,8 prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kasvoi viime tilikauden loppuun verrattuna yhdellä (1) henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 42 (45).

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juuso Lehmuskoski (toimitusjohtaja),

Markus Anttila (operatiivinen johtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Nordic ID Oyj:n osakemäärä oli katsauskauden alussa 2.521.556 kappaletta. Nordic ID Oyj:n 2020A optio-oikeuksilla merkityistä osakkeista yhteensä 10.500 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin katsauskauden aikana. Nordic ID Oyj:n osakemäärä on katsauskauden lopussa 2.532.056 kappaletta ja 2.526.806 kappaletta puolivuotiskaudella keskimäärin. Vertailukauden lopussa osakemäärä oli 2.521.556 kappaletta.

Kokonaan maksettu osakepääoma on 91 345,50 euroa. Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä oli 30.06.2021 yhteensä 536 osakkeenomistajaa. Katsauskauden päättyessä Nordic ID Oyj:n hallussa oli 71.921 kappaletta yhtiön omaa osaketta.

TAMMI-KESÄKUUN MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Julkinen ostotarjous

15.4. Nordic ID tiedotti Brady S.a.r.l. tekemästä julkisesta ostotarjouksesta koko yhtiön osakekannan hankkimiseksi. Ostotarjouksen yhtenä ehtona oli Brady S.a.r.l. saa hallintaansa vähintään 90% yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. 19.5. Brady S.a.r.l. ja Nordic ID tiedottivat, että ostotarjouksen on hyväksyneet osakkaat edustavat 92,91% kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Näin ollen ostotarjouksen ehdollisuus raukesi ja Brady S.a.r.l toteutti ostotarjouksen. Katsauskauden päättyessä Brady S.a.r.l. on lunastanut ostotarjouksen hyväksyneet osakkeet ja käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkaiden lunastusmenettelyn. Nämä toimenpiteet ovat johtaneet merkittävien kertaluonteisten ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden ostoihin. Brady S.a.r.l on ilmoittanut aikeensa poistaa Nordic ID Oyj:n osakkeet julkisesta kaupankäynnistä First North -listalta kun loputkin osakkeet on hankittu lunastajan omistukseen.

Varsinainen yhtiökokous

6.5. pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama, ja Veijo Komulainen. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Lallan. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Niklas Oikia toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Ylimääräinen yhtiökokous

29.6. pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan pääomistajan ehdotuksen mukaisesti Michael Nauman, Aaron J. Pearce, Brett Wilms ja Juuso Lehmuskoski. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi Michael Naumanin.

Rahoituksen uudelleenjärjestäminen

Brady S.a.r.l. omistajuusjärjestelyt ovat mahdollistaneet yhtiön talouden ja kassatilanteen tervehdyttämisen. Pääomistaja Brady S.a.r.l. on myöntänyt yhtiölle 6,00 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan. Yhteensä korolliset lainat olivat katsauskauden lopussa 6,08 (2,68) miljoonaa euroa ja kassavarat 2,09 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana yhtiö lyhensi lainojaan 2,24 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus

Yhtiö ei enää tiedota liikevaihto-, ja käyttökatekasvutavoitteita. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta kuluvasta tai tulevasta tilikaudesta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta. Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin riskitekijöihin:

 • Puolijohteiden ja elektroniikassa käytettävien komponenttien saatavuuden heikkeneminen
 • Talouskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppapoliittinen epävarmuus
 • Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien asiakkaiden menettäminen ja/tai niiden taloudelliset vaikeudet.
 • Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmistajastaan.
 • Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja henkilöstöhallinto.
 • Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset toimitusketjuun ja myyntiin.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Yhtiö ei enää tiedota liikevaihto-, ja käyttökatekasvutavoitteita. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta kuluvasta tai tulevasta tilikaudesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Merkittäviä tapahtumia ei ole.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Yhtiö ei jatkossa julkaise vapaaehtoisia liiketoimintakatsauksia.

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote julkaistaan arviolta 11.3.2022.

 

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790
Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

 

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

 

Nordic ID puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää