NORDIC ID OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON PÄÄTTYNYT JA LISTAUTUMINEN FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

NORDIC ID OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON PÄÄTTYNYT JA LISTAUTUMINEN FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

Nordic ID Oyj | Yhtiötiedote 27.11.2018 kello 09.45

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nordic ID Oyj:n (“Yhtiö”) Listautumisanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja Yhtiön hallitus on päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 30.11.2018. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000327812 ja kaupankäyntitunnus NORDID.

 

Toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi:

“Olemme yhtiönä tyytyväisiä listautumisannin tulokseen, ottaen huomioon haastavan markkinatilanteen. Erityisesti meitä ilahduttaa, että omistajapohjaamme kasvoi 960 uudella yksityissijoittajalla sekä vahvalla institutionaalisella sijoittajalla. Varsinkin yksityissijoittajien luottamus toimialaamme, yhtiöön ja strategiaamme tuntuu erityisen lupaavalta ja hyvältä. Listautumisanti mahdollistaa strategiamme seuraavan vaiheen toteuttamista ja tukee kasvutavoitteemme saavuttamista. Kiitämme kaikkia antiin osallistuneita ja toivotamme heitä tervetulleiksi mukaan Nordic ID:n osakkaiksi.”

Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä 477 074 Yhtiön uutta osaketta (“Antiosakkeet”) (“Osakeanti”) ja Yhtiön pääomistaja myy yhteensä 204.460 Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (Osakeanti ja Myyntiosakkeiden tarjoaminen yhdessä ”Listautumisanti”). Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 22,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti Osakeannin jälkeen.

Listautumisannissa osakkeiden merkintähinta oli Instituutioannissa (määritelty jäljempänä) ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 5,40 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan arvostus on Listautumisannin merkintähinnalla noin 11,3 miljoonaa euroa Listautumisannin jälkeen.

Yleisöannin ylimerkinnästä johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Yleisöannin kokoa 495 939 osakkeeseen eli noin seitsemällä prosentilla siirtämällä tarjottavia osakkeita Instituutioannista Yleisöantiin. Listautumisannin kaikki merkinnät hyväksyttiin. Listautumisannin osakkeet allokoidaan seuraavasti: 495 939 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (“Yleisöanti”), 185 595 osaketta allokoidaan instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”).

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamien merkintäsitoumusten perusteella tehdyt osakemerkinnät, kattaen yhteensä 111 115 osaketta, hyväksyttiin täysimääräisesti.

Yhtiö saa Osakeannista noin 2,1 miljoonan euron nettovarat. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 2 084 969 osakkeeseen. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee Listautumisannin jälkeen yli 975 osakkeenomistajaan.

Hyväksytyistä Listautumisannin osakkeiden merkinnöistä lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 30.11.2018. Ne Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (“Nordnet”) arvo-osuustiliasiakkaat, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa Yleisöannissa Nordnetin kautta, näkevät merkintäsitoumuksensa sekä heille allokoidun osakemäärän Nordnetin internetpalvelun tapahtumasivulla. Muille Nordnetin kautta merkinnän tehneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus postitse arviolta 30.11.2018. Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa heille jaetut Listautumisannin osakkeet Nordnet Bank AB:n antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Nordnet Bank AB:n tilillä viimeistään 27.11.2018 kello 16.00.

Listautumisannissa allokoidut uudet osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 29.11.2018. Listautumisannissa allokoidut Myyntiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 4.12.2018.
Listautumisannin taloudellisena neuvonantajana ja Yhtiön Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy. Fondia Oyj toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

 

Lisätietoja:
Jorma Lalla, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 525 986, sähköposti: jorma.lalla@nordicid.com
Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224, sähköposti: juha.reima@nordicid.com
Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Iiro Aalto-Setälä, puh. 040 547 7007

 

Nordic ID Oyj lyhyesti:
Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2017 – 31.3.2018 oli 8,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 6 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta 83 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

www.nordicid.fi

 

Huomautus
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Aalto Capital Partners Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, “Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (“korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja “aikoa”, “arvioida”, “ennakoida”, “ennustaa”, “jatkua”, “odottaa”, “olettaa”, “pyrkiä”, “saattaa”, “suunnitella”, “tavoitella”, “tulla”, “tähdätä”, “uskoa”, “voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää