NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 9,23 MILJOONAA EUROA, STRATEGISESTI KESKEISTEN PILVIPOHJAISTEN RATKAISUJEN MYYNTI KASVANUT SELVÄSTI

 

Nordic ID Oyj:n Ratkaisupalvelut-liiketoiminta kasvoi heinä-joulukuussa ja sen liikevaihto nousi 1,07 (0,73) miljoonaan euroon. Strategisesti keskeisten pilvipohjaisten PaaS-palveluiden (Platform as a Service) osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi toisella vuosipuoliskolla 5,9 %:iin (1,0). Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi 11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa euroa. Laiteliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.

Nordic ID Oyj:n heinä-joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 4,59 (3,89) miljoonaa euroa.

Heinä-joulukuun myyntikate oli 60,3 % (59,0). Vaikka tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyneet kulut rasittivat kannattavuutta, yhtiön käyttökate kääntyi vuoden toisella puoliskolla positiiviseksi yltäen 0,03   (-0,86) miljoonaan euroon. Heinä-joulukuun liiketappio supistui ja oli -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa.

Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 30,0 % ja oli 1,76 (1,35) miljoonaa euroa. Ratkaisupalveluiden asiakasmäärä yli kolminkertaistui ja käyttöönottoja vietiin onnistuneesti läpi. Kuukausittain laskutettavan myynnin, eli PaaS-palveluiden osuus Nordic ID:n kokonaisliikevaihdosta, kasvoi 4,3 %:iin (0,6). Laitteet-liiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Koko tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden myyntikate oli 61,6 % (61,0). Käyttökate oli -0,24 (-0,36) miljoonaa euroa ja liiketappio -0,88     (-0,68) miljoonaa euroa.

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Nordic ID Oyj:n tilikausi muutettiin 20.6.2018 vastaamaan kalenterivuotta. Edellinen tilikausi oli siten yhdeksän (9) kuukauden mittainen, ja tämän tiedotteen vertailuluvut on yhdistelty kahdesta tilikaudesta laskennalliseksi 12 kuukauden jaksoksi. Lisäksi jatkuvalaskutteisten sopimusten tuloutusperiaate tilikauden 2019 osalta on muutettu vastaamaan SaaS-yhtiöiden tyypillistä tapaa jaksottaa jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihtoa. Tämän vuoksi liikevaihtoluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin tilikausiin, ja nykyinen tapa on heikentänyt tilikaudella 2019 raportoitua kasvua.

Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Heinä-joulukuu
 • Liikevaihto 4,59 (3,89) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %
 • Käyttökate 0,03 (-0,86) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa, -7,6 % (-27,3) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos* -0,19 (-0,62) euroa
Tammi-joulukuu
 • Liikevaihto 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %
 • Käyttökate -0,24 (-0,36) miljoonaa euroa
 • Liikevoitto -0,88 (-0,68) miljoonaa euroa, -9,5 % (-7,5) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos* -0,45 (-0,48) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto -32,1 % (-58,0)
 • Omavaraisuusaste 18,9 % (40,2)
 • PaaS-liikevaihto 0,40 (0,06) miljoonaa euroa, kasvua 585,5 %
 • PaaS-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 4,3 % (0,6)
 • PaaS-asiakkaita 7 (2)

 

Nordic ID Oyj:n hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Viiden vuoden strategiakaudella yhtiö aikoo käyttää varojaan kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan osakkeenomistajilleen osinkoa.

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2019-
31.12.2019
1.1.2018-
31.12.2018
1.7.2019-
31.12.2019
1.7.2018-
31.12.2018
(Tilintarkastamaton) 12kk 12kk 6kk 6kk
Liikevaihto, t€ 9 234 9 032 4 590 3 894
Käyttökate (EBITDA), t€ -243 -358 34 -864
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -2,6 % -3,8 % 0,7 % -22,2 %
Liikevoitto, t€ -879 -681 -350 -1,061
Liikevoitto, % liikevaihdosta -9,5 % -7,5 % -7,6 % -27,3 %
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), t€** -243 -385 34 -456
Oikaistu käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta -2,6 % -4,3 % 0,7 % -11,7 %
Oman pääoman tuotto, % -65,9 % -79,8 % -34,0 % -105,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -32,1 % -58,0 % -12,9 % -62,3 %
Omavaraisuusaste, % 18,9 % 40,2 % 18,0 % 40,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 228,5 % -12,3 % 247,1 % -12,3 %
Osakekohtainen tulos, €* -0,45 -0,48 -0,19 -0,62
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €* -0,45 -0,12 -0,19 -0,33

*Vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty päättyneen tilikauden lopun osakemäärää.

**Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman listautumiskuluja.

 

TOIMITUSJOHTAJA juha reima

“Nordic ID:n liikevaihdon kasvu vauhdittui vertailujaksosta selvästi vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla. Liikevaihtomme nousi heinä-joulukuussa 4,59 (3,89) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Voitimme useita merkittäviä asiakkuuksia vuoden lopulla ja tilauskantamme kehittyi suotuisasti.

Nordic ID:lle strategisesti keskeisen Ratkaisupalvelut-liiketoiminnan kehitys oli vuonna 2019 positiivista, ja myönteinen vire vahvistui vuoden loppua kohti. Kaikki liiketoiminnan kasvun tärkeimmät mittarit – liikevaihto, jatkuva vuosilaskutus (ARR) sekä asiakkaiden lukumäärä – nousivat merkittävästi vuodesta 2018.

Ratkaisupalveluiden liikevaihto kasvoi heinä-joulukuussa vertailujaksosta 46,1 % ja oli 1,07 miljoonaa euroa. Meille keskeisten pilvipohjaisten PaaS (Platform as a Service) -ratkaisujen myynti eteni toisella vuosipuoliskolla vahvasti. Jatkuva vuosilaskutus (ARR) oli heinä-joulukuussa 0,27 (0,02) miljoonaa euroa ja asiakkaiden lukumäärä nousi seitsemään (2).

Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi vertailukaudesta heinä-joulukuussa 11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.

Koko tilikaudella 2019 Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30,0 % ja oli 1,76 (1,35) miljoonaa euroa. PaaS-palveluiden osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 4,3 %:iin (0,6). Laitteet-liiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Nordic ID:n koko tilikauden liikevaihto oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %. PaaS – liikevaihdolla tarkoitetaan kuukausilaskutteista liikevaihtoa, ja ratkaisuliiketoiminnan kokonaisliikevaihto sisältää kuukausilaskutuksen  lisäksi projektimyyntiä.

Yhtiö käynnisti tilikaudella yhteistoimintaneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen tehostamiseksi. Niiden yhteydessä tehtäviä yhdisteltiin ja töitä järjesteltiin uudelleen. Neuvottelujen tuloksena kahdeksan työsuhdetta päättyi. Henkilöstövähennysten ja muiden säästöohjelmamme kustannuksia pienentäneiden toimenpiteiden tuloksena käyttökatteemme (EBITDA) nousi positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla ja yhtiön toiminnan tehokkuus parantui selvästi. Kulurakenne vastaa nyt paremmin yhtiön strategiaa, jonka mukaan Nordic ID keskittyy pilvipohjaisiin ratkaisupalveluihin.

Koko tilikauden osalta operatiiviset kulut saatiin pidettyä vertailukauden tasolla. Koko vuoden 2019 osalta käyttökate parani merkittävästi, mutta jäi vielä tappiollisiksi.

Yhtiön kassatilanne on haastava johtuen etupainotteisesti tehdyistä investoinneistamme tuotekehitykseen ja muihin kasvua tukeviin toimenpiteisiin (yhteensä 1,68 miljoonaa euroa), tappiollisesta käyttökatteesta (0,60 miljoonaa euroa) sekä uuden lippulaivalukijamme toimitusten varmistamiseksi kasvattamastamme komponenttivarastosta (0,56 miljoonaa euroa). Olemme käynnistäneet tarvittavat toimenpiteet rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi ja käyneet neuvotteluja käyttöpääoman lisäämiseksi. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö toteutti myös säästöohjelman operatiivisten kulujen pienentämiseksi.

Kasvutavoitteemme on ennallaan: tähtäämme yli 40 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2023.”

 

OSINKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133 285,72 euroa, josta tilikauden tappio 0,89 miljoonaa euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

 

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019

Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut.

 

Nordic ID Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2019, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 18.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa  https://www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2020

Yhtiökokous järjestetään 25.3.2020 klo 17.00 Salo IoT Campuksella, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 julkaistaan 24.4.2020.

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan 21.8.2020.

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan 23.10.2020.

 

Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

 

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla.

www.nordicid.fi

 

Liite: Tilinpäätöstiedote 2019

 

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää