NORDIC ID OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2019

Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 4,644 miljoonaa euroa

Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Kaikki puolivuosikatsauksessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-kesäkuu 2019

  • Liikevaihto 4,644 (5,137) miljoonaa euroa, laskua 9,6 %
  • Liikevoitto -0,532 (0,380) miljoonaa euroa, -11,5 (7,4) % liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos -0,26 (0,18) euroa
  • Omavaraisuusaste 23,7 (12,9) %

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

1.1.2019-
30.6.2019
1.1.2018-
30.6.2018
1.4.2018-
31.12.2018
(Tilintarkastamaton) 6kk 6kk 9kk
Liikevaihto, t€ 4,644 5,137 6,457
Oikaistu Liikevaihto, t€ 4,644 5,012 6,457
Käyttökate (EBITDA), t€ -243 506 -767
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -5.2 % 9.9 % -11.9 %
Liikevoitto, t€ -532 380 -1,036
Liikevoitto, % liikevaihdosta -11.5 % 7.4 % -16.1 %
Oikaistu Käyttökate, (EBITDA), t€ -243 371 -293
Oikaistu Käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta -5.2 % 7.2 % -4.5 %
Oman pääoman tuotto, % -33.8 % 41.2 % -84.8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -17.6 % 6.1 % -62.3 %
Omavaraisuusaste, % 23.7 % 12.9 % 40.2 %
Nettovelkaantumisaste, % 133.6 % 142.2 % -12.3 %
Osakekohtainen tulos, €* -0.26 0.18 -0.61
Osakekohtainen tulos, oikaistu, €* -0.26 0.09 -0.24
*Osakekohtainen tulos laskettu ulkona olevien osakkeiden määrällä

 

Toimitusjohtajan katsaus

”Tilikauden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 4,64 miljoonaa euroa. Olemme panostaneet strategiamme jalkauttamiseen ja vahvistamiseen, joka myös näkyy 11,2 %:n kasvuna edellisen puolivuotisjaksoon (7-12/2018) verrattuna. Vertailukauteen (1-6/2018) nähden laskua on kuitenkin 9,6 %. Liikevaihdon laskua suhteessa vertailukauteen selittää ennen kaikkea se, että laitemyynnissä emme ole päässeet tavoiteltuihin myyntimääriin. Kuitenkin strategiamme keskiössä oleva jatkuvalaskutteinen ratkaisupalveluliiketoiminta on kehittynyt positiivisesti. Olemme onnistuneet kasvattamaan asiakkuuksien määrää ja viemään menestyksekkäästi läpi ensimmäisiä uusia käyttöönottoja.

Katsauskaudella olemme investoineet liikevaihdon kasvattamiseen voimakkaasti ja etupainotteisesti. Tämä on heikentänyt tarkastelujakson tuloskehitystä. Tekemämme organisaatiouudistus, jossa laite- ja ratkaisupalveluliiketoiminta siirrettiin kahteen tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön, Devices ja Services & Solutions, mahdollistaa resurssien tehokkaamman hyödyntämisen sekä nopeamman reagoinnin markkinamuutoksiin. Solmimamme yhteistyösopimus Scansource:n kanssa Yhdysvalloissa antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet liiketoimintamme kehittämiseen USA:n markkinoilla.

Espanjaan, EU:n viidenneksi suurimpaan markkinaan, perustamamme tytäryhtiö Nordic ID Iberia S.L. tuo meidät lähemmäs johtavia eurooppalaisia muodin ja kaupanalan asiakkaita. Espanjan työmarkkinat tarjoavat meille myös erinomaiset mahdollisuudet tuotekehityksemme vahvistamiseen paikallisesti rekrytoiduilla ohjelmointiosaajilla. Olemme tuoneet markkinoille innovatiivisia uutuuksia täydentämään portfoliotamme. Näistä esimerkkinä Nordic ID EXA21, joka on markkinoiden pienimpiä puettavia RFID-laitteita. Tarjontamme on laajentunut myös interaktiivisella Nordic ID Infokiosk -ratkaisulla sekä Nordic ID Self-checkout -itsepalvelukassalla, joka palkittiin Frost & Sullivanin Euroopan innovatiivisin tuote 2019 -palkinnolla. Lanseeraukset vahvistavat asemaamme muun muassa vähittäiskaupan toimittajana.

Tilikauden ensimmäisen puoliskon tuloksessa heijastuvat laitemyynnin suunniteltua matalampi volyymi ja myyntikate, myynnin projektien aloituksen siirtyminen sekä investoinnit tuotekehitykseen ja rekrytointeihin. Windows-pohjaisten tuotteiden myynti laski ennakoitua nopeammin ja samanaikaisesti lippulaivatuotteemme lanseerauksen siirto vuoden jälkimmäisen puoliskon alkuun vaikutti myynnin kehitykseen negatiivisesti.

Investointiemme ja kulurakenteemme pohjana oli ennustettu korkeampi myynti. Lähitulevaisuuden rahoitusasemamme ja liiketoimintamme kasvuvauhdin varmistamiseksi tulemme pienentämään varsinkin Devices-liiketoimintayksikön operatiivisia kustannuksia. Myynnin johdossa on katsauskauden jälkeen tapahtunut muutoksia.”

 

Liikevaihto

Tammi-kesäkuu

Katsauskauden liikevaihto oli 4,644 (5,137) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 85,2% muodostuu laitemyynnistä ja 14,8 % ratkaisupalveluliiketoiminnasta. Edellisen vuosipuoliskon myynti oli 3,894 miljoonaa euroa ja siihen verrattuna myynti kasvoi 11,2 %.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liikevaihtoon suhteutettu myyntikate oli 59,6 (62,8) %.

Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1,98 miljoonaa euroa ollen 42,5 (38,6) % liikevaihdosta.

Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 1,037 miljoonaa euroa, joka oli 22,3 (13,9) % liikevaihdosta.

Käyttökate (EBITDA) oli -0,243 (0,506) miljoonaa euroa eli -5,2 (9,9) % liikevaihdosta.

Yhtiön liikevoitto tammi-kesäkuussa 2019 oli -0,532 (0,380) miljoonaa euroa ja kauden tulos -0,548 (0,283) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa.

Tase, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2019 oli 5,885 (4,535) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä tarkastelukauden lopussa oli 1,389 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 23,7 (12,9) %. Omavaraisuusasteen nousua viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna selittää viime tilikaudella toteutettu osakeanti.

Tammi-kesäkuussa 2019 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -1,155 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa yhteensä 1,250 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista lainaa 0,937 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 0,351 miljoonaa euroa.

Nordic ID Oyj:n merkittävin investointikohde on tuotekehitys, jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä yhtiön ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 0,671 miljoonaa euroa sekä suhteutettuna liikevaihtoon 14,5 prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita aineettomia oikeuksia noin 0,341 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 1,012 miljoonaa euroa.

Nordic ID Oyj:llä on käynnissä tuotekehitysprojekteja, joihin kohdistuu maksimissaan noin 0,153 miljoonaa euroa nostamatonta lainaa ja noin 0,076 miljoonaa euroa avustusta.

Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Nordic ID Oyj:n tuotekehityksen painopiste on vuonna 2019 ohjelmistoalustan jatkokehityksessä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä uusien tuotteiden kehityksessä, joista suurin yksittäinen kehityshanke on uuden sukupolven kannettava viivakoodi/RFID lukija Nordic ID HH83. Tämän myynti on suunniteltu alkavan kuluvan kvartaalin aikana.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä investoinnit olivat 0,806 miljoonaa euroa, eli 17,4 prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Henkilöstön määrä kasvoi viime tilikauden loppuun verrattuna 5 henkilöllä ja oli katsauskauden lopussa 57 (42).

Nordic ID:n johtoryhmän muodostavat:

Juha Reima (toimitusjohtaja),

Anne-Mari Tamminen (operatiivinen johtaja),

Henri Ojanen (talousjohtaja),

Mika Karttunen (tuotekehitysjohtaja),

Juuso Lehmuskoski (ratkaisut ja palvelut -liiketoiminnan johtaja),

Freja Harkke (markkinointi- ja viestintäjohtaja) ja

Paul Murdock (Nordic ID Inc. toimitusjohtaja).

 

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Nordic ID Oyj:n osakemäärä oli katsauskauden alussa 2.084.969 kappaletta. Nordic ID Oyj:n 2018A-optio-oikeuksilla merkittiin katsauskauden aikana yhteensä 75.790 yhtiön uutta osaketta. Nordic ID Oyj:n osakemäärä on katsauskauden lopussa 2.160.759 kappaletta ja 2.122.864 kappaletta puolivuotiskaudella keskimäärin. Viime tilikauden lopussa osakemäärä oli 2.084.969 kappaletta. Vertailujakson lopussa osakemäärä oli 1.607.895 kappaletta. Vertailujakson aikana toteutettiin osakesplit, jonka vaikutuksesta osakemäärä nousi 321.579 osakkeesta 1.607.895 osakkeeseen.

Kokonaan maksettu osakepääoma on 91 345,50 euroa. Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä oli 30.06.2019 yhteensä 994 osakkeenomistajaa. Katsauskauden päättyessä Nordic ID Oyj:n hallussa oli 80.395 kappaletta yhtiön omaa osaketta. Hallituksen valtuutukset on kuvattu kohdassa ”Varsinainen yhtiökokous”.

 

Tammi-kesäkuun MUUT OLENNAISET TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

20.3. pidetty yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista ei makseta osinkoa. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla, Leevi Parsama ja Juha Tiittanen ja uusina jäseninä Mammu Kaario, Veijo Komulainen ja Anna Toppari. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Lallan. Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Kimmo Antonen jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 418.000 uutta tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, mikä vastaa noin 19,5 % yhtiön tämänhetkisestä osakekannasta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 105.000 osaketta, mikä vastaa noin 4,9 % prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin edelleen luovutettaviksi, pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Tytäryhtiön perustaminen Espanjaan

Nordic ID Oyj on perustanut tytäryhtiön Espanjassa. Tämä toimenpide on osa Nordic ID:n kansainvälistymisstrategiaa ja edesauttaa liiketoiminnan kasvua. Tytäryhtiö Nordic ID Iberia S.L. on 100-prosenttisesti Nordic ID:n omistuksessa. Uuden yhtiön perustamisella ja sen toiminnan käynnistämisellä ei ole oleellista vaikutusta Nordic ID:n tulokseen vuonna 2019.

Organisaatiouudistus

Nordic ID Oyj uudisti organisaatiorakennettaan tukemaan strategian toimeenpanoa ja nopeuttamaan liiketoiminnan kasvua. Organisaatioon perustettiin kaksi liiketoimintayksikköä, Devices (Laitteet) ja Services & Solutions (Ratkaisupalveluliiketoiminta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta. Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin riskitekijöihin:

  • Talouskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppapoliittinen epävarmuus
  • Merkittävien asiakkaiden menettäminen ja/tai niiden taloudelliset vaikeudet. Uusasiakashankinnan lykkääntyminen tai epäonnistuminen
  • Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmistajastaan
  • Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja henkilöstöhallinto
  • Mahdolliset häiriöt kassavirrassa heikentävät yhtiön taloudellista asemaa ja mahdollisuutta jatkaa kasvuaan

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Loppuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä, ja myöskin tilikauden 2018 tilinpäätöstiedotteessaan, yhtiö kertoi liikevaihdon kasvutavoitteeksi seuraavan 5 vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa. Tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kannattavan kasvun varmistaminen strategiakaudella. Yhtiö ei anna tulosohjeistusta tulevasta tilikaudesta.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Organisaatiomuutoksessa Nordic ID:n liiketoiminta siirtyi kahteen tulosvastuulliseen liiketoimintayksikköön, Devices ja Services & Solutions, jotka vastaavat itsenäisesti myös oman myynnin johdosta. Myyntijohtaja Patrick Hüttemann jättää yhtiön 30.9.2019.

taloudellinen tiedottaminen

Nordic ID Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen arviolta 5.3.2020.

 

Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 5553 224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, Partner, puh. 040 5877 000

 

Tutustu Nordic ID:n puolivuotiskatsaukseen kokonaisuudessaan!

Nordic ID Oyj puolivuosikatsaus. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 3,90 miljoonaa euroa, ratkaisupalvelumyynti jatkoi kasvuaan, laitemyynti jäi tavoitteista.

Lue lisää

Brady Corporationin kokonaan omistaman tytäryhtiön Brady S.À.R.L.:n kaikista Nordic ID OYJ:n osakkeista tekemän julkisen käteisostotarjouksen alustava...

Lue lisää

Brady Corporation ilmoittaa aikomuksestaan hankkia koko Nordic ID Oyj:n osakekanta, tavoitteenaan IDS-liiketoiminnan strateginen kehittäminen; tekee suositellun...

Lue lisää